I feel another glass of champagne coming on

I feel another glass of champagne coming on

torsdag 8 januari 2015


http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911047.htm

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgivare

12 § Arbetsgivaren ska till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt.

Ansvar

19 § En arbetsgivare som inte fullgör sin skyldighet enligt 12 § döms till böter.

Inga kommentarer: